O projekcie

NORDIC WALKING PARK POŁUDNIA PODKARPACIA

Cel ogólny operacji:

Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD poprzez utworzenie 16 parków Nordic Walking oraz wspólną promocję walorów turystycznych i przyrodniczo-kulturowych.

Cele szczegółowe operacji:

  1. Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i sportowej poprzez udostępnienie 16 certyfikowanych Nordic Walking Park oraz wytyczenie i oznakowanie w ramach tych Parków minimum 490 km tras Nordic Walking.
  2. Skuteczniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczo-kulturowego obszarów partnerskich LGD poprzez realizację wspólnej kampanii promocyjnej.
  3. Aktywizacja społeczności lokalnej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku poprzez organizację imprezy promocyjnej inaugurującej funkcjonowanie tras.

Opis operacji:

Realizacja operacji polega na:

  1. Wytyczeniu tras 16 NWP w każdej z gmin objętych działalnością partnerskich LGD.
  2. Oznakowaniu tras przy pomocy tablic opisowo-poglądowych oraz znaków kierunkowych malowanych od szablonu w terenie - wraz z posadowieniem i ekspozycją systemu oznakowania.
  3. Certyfikacji tras (każdy z 16 NWP otrzyma certyfikat Polskiej Federacji Nordic Walking).

Rozwijająca się popularność Nordic Walking (NW) oraz towarzyszące temu zainteresowanie turystów tego typu formą aktywności jest powodem, dla którego tworzona w ramach projektu wspólna oferta turystyczna zostanie wzbogacona o ten właśnie element, który łączyć będzie walory turystyczne wszystkich gmin położonych na obszarze partnerskich LGD, jako „wspólny mianownik”. Kwestia utworzenia infrastruktury w formie odrębnego Nordic Walking Park w każdej gminie wynika z preferencji użytkowników tras oraz samej idei tej dyscypliny. Każdy z 16 NWP otrzyma certyfikat Polskiej Federacji Nordic Walking (PFNW), co umożliwi w pełny i bezpieczny sposób wykorzystać NW do realizacji celów zdrowotnych i treningowych przez ich użytkowników. Certyfikacja tras umożliwi również rozgrywanie oficjalnych zawodów PFNW, których ranga jest bardzo istotna dla miłośników NW. Ściągają one wielu sympatyków NW, którzy łączą swoje pasje sportowe ze zwiedzaniem atrakcji turystycznych, poznawaniem lokalnych zwyczajów, itp. Organizacja imprez o charakterze ogólnopolskim w przyszłości stanie się również okazją do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD dzięki prowadzonym w ich trakcie wspólnym akcjom promocyjnym. Funkcjonowanie na obszarach partnerskich LGD profesjonalnie wytyczonej i oznakowanej infrastruktury stanie się dodatkowym atutem w naszej wspólnej kampanii promocyjnej. Umożliwi to w rezultacie zbudowanie rozpoznawalności partnerskich LGD jako atrakcyjnych obszarów turystycznych oraz utworzenie i promocję kompleksowych, zintegrowanych pakietów ofert turystycznych południowego Podkarpacia.

Skuteczniejsze wykorzystanie potencjału turystycznego i przyrodniczo-kulturowego obszarów partnerskich LGD zapewnione zostanie poprzez zaplanowaną w ramach projektu realizację wspólnej kampanii promocyjnej. Kampania ta obejmować będzie między innymi funkcjonowanie wspólnego portalu turystycznego oraz opublikowanie 2 wspólnych materiałów promocyjno-informacyjnych. Realizacja zadania dotyczącego funkcjonowania wspólnego portalu turystycznego (pod wspólnym logo NORDIC WALKING PARK POŁUDNIE PODKARPACIA) polega na zaprojektowaniu, uruchomieniu i aktualizacji strony internetowej projektu, która ma na celu wspólną promocję obszarów objętych działaniem partnerskich LGD. Treści i układu portal turystycznego zapewnią promocję atrakcyjności turystycznej tych obszarów. Portal będzie zawierał skatalogowane informacje o atrakcjach turystycznych i kulturalnych, walorach kulturowych, a także o bazie noclegowej i gastronomicznej na obszarach partnerskich LGD. Dzięki portalowi turyści będą mogli zapoznać się z kompleksową ofertą połączonych tematycznie atrakcji, co umożliwi stworzenie oferty, w której każdy będzie mógł znaleźć coś ”dla siebie”. Realizacja tej koncepcji umożliwi w rezultacie stworzenie nowych produktów turystycznych, wzmacniających obraną wspólnie przez partnerów projektu strategię rozwoju turystyki na obszarach partnerskich LGD. Ponadto ze strony internetowej projektu współpracy będzie można pobrać różnego rodzaju materiały, w tym plany tras nordic walking, materiały informacyjne, itp. materiały promujące tereny partnerskich LGD. Planowane jest także zamieszczanie na stronie internetowej tzw. newsletterów, które zawierać będą najświeższe przedstawione w atrakcyjnej graficznie formie informacje o ważnych wydarzeniach na obszarach partnerskich LGD.

Realizacja zadań dotyczących opracowania i druku materiałów promocyjno-informacyjnych w formie mapników oraz przewodników turystycznych polegać będzie na opublikowaniu i rozkolportowaniu wspólnych wydawnictw promujących atrakcje turystyczne obszarów partnerskich LGD. Mapniki zawierać będą komplet 16 map (plany Parków Nordic Walking utworzonych w każdej z gmin objętych działaniem partnerskich LGD), z których każda zawiera m. in. plan przebiegu tras wytyczonych w ramach wybranego Nordic Walking Park oraz opis poszczególnych tras - wraz z atrakcjami turystycznymi położonymi w ich pobliżu. Oznacza to, że każda osoba (turysta, lokalni mieszkańcy), która będzie korzystała z tej publikacji będzie mogła równocześnie zapoznać się z lokalizacją całej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej, utworzonej w ramach projektu oraz otaczającymi ją walorami turystycznymi.

Z kolei przewodnik stanowić będzie kompleksowy materiał promujący naszą wspólną ofertę turystyczną. Zostaną w nim zamieszczone informacje o atrakcjach turystycznych i kulturalnych, a także o bazie noclegowej i gastronomicznej na obszarach partnerskich LGD. Zadaniem przewodnika będzie pokazanie najciekawszych miejsc opisywanego obszaru z perspektywy odwiedzających go turystów. Zestawienie tak wielu połączonych tematycznie atrakcji umożliwi stworzenie oferty, w której każdy będzie mógł znaleźć coś ”dla siebie”, co jest ważne w procesie pozyskiwania turystów poszukujących określonego typu atrakcji turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalnych.
Realizacja tej koncepcji umożliwi w rezultacie stworzenie nowych produktów turystycznych, wzmacniających obraną wspólnie przez partnerów projektu strategię rozwoju turystyki na obszarach partnerskich LGD.

Aktywizacja społeczności lokalnej oraz propagowanie aktywnego wypoczynku zapewnione zostaną poprzez zaplanowaną w ramach projektu organizację imprezy promocyjnej inaugurującej funkcjonowanie tras, połączonej z rajdem inaugurującym. Współorganizatorami imprezy będą wszystkie partnerskie LGD. Impreza składać się będzie z części oficjalnej (przedstawienie informacji dotyczących projektu, uroczyste otwarcie tras) oraz części sportowo-rekreacyjnej (rajd). Impreza będzie miała również szczególne znaczenie ze względu na swój charakter promocyjny i możliwość zaprezentowania rezultatów projektu współpracy oraz walorów turystycznych każdej z partnerskich LGD.

Realizacja projektu współpracy NWPPP pozwoli na pobudzenie oraz utrzymanie aktywności środowisk lokalnych zarówno w trakcie, jak i po zaskoczeniu realizacji projektu, dzięki zaangażowaniu w jego realizację osób nie będących członkami LGD oraz reprezentujących różne grupy docelowe. Projekt będzie służył ożywieniu i integracji społeczności lokalnej. Obecnie słyszy się często opinie, że wiele osób uprawiałoby Nordic Walking, gdyby nie brak znajomości technik tej dyscypliny oraz miejsc przeznaczonych do jej uprawiania, co umożliwiłoby pełne wykorzystanie zalet tej formy aktywności fizycznej. Często jednak osoby te nie podejmują wysiłków w tym zakresie po prostu z braku współtowarzyszy w tych działaniach. Dzięki udostępnionym trasom NW oraz możliwości integracji podczas imprezy osoby te z pewnością otrzymają szansę na poznanie osób, z którymi nie tylko będą mogły wspólnie trenować w przyszłości, ale które przekażą im również ważną wiedzę i podzielą się doświadczeniami z zakresu Nordic Walking.

Projekt współpracy NWPPP wykracza poza wymianę doświadczeń między partnerami, ponieważ zadania objęte tym projektem dotyczą w znacznym stopniu tworzenia i promocji nowego, wspólnego produktu turystycznego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszarów partnerskich LGD. Wymiana doświadczeń może stanowić jedynie element takiego procesu, jednak różnorodność obszarów partnerskich LGD pod względem geograficznym, kulturowym oraz przyrodniczym powoduje, że połączenie tych elementów w jedną ofertę nie opiera się jedynie na wymianie doświadczeń, gdyż rozwiązania stosowane przez jednego z partnerów nie zawsze są do końca możliwe do wdrożenia przez pozostałych partnerów. Przykładowo: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” oraz Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja mogłyby wykorzystać doświadczenie podmiotów turystycznych z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”, jednak walory przyrodnicze na ich obszarach nie pozwalają na rozwinięcie tak bogatej infrastruktury, która następnie byłaby wykorzystywana w takim stopniu, jak ma to miejsce w Bieszczadach. Poprzez realizację projektu każdy z partnerów zamierza osiągnąć cel, którego realizacja uzależniona jest od efektywnego zestawienia ze sobą tego, co jest u nas najbardziej cenne i warte zobaczenia, a następnie od umiejętnego wspólnego wypromowania tych walorów. Nie opiera się to jednak jedynie na uczeniu się od siebie, ale także na kreowaniu nowych rozwiązań.

Grupy docelowe projektu współpracy: lokalni mieszkańcy, kobiety, mężczyźni, młodzież, osoby starsze, turyści, osoby niepełnosprawne, chore (w tym osoby ze wskazaniami do rehabilitacji ruchowej lub kardiologicznej).